Isaac Nkosi

Ngesikhathi uBaba wami ephuma emsebenzini, wayengatholanga ukwalulekwa ngakwezezi Mali, ukuthi ilondwa kanjani imali yempesheni, njengoba kusuke kuyimali oyisebenzele kanzima ngenxenye enkulu yempilo yakho

Lokhu kwenza impili yakhe neyethu sonke ibenzima, Ngenza isethembiso ukuthi mina ngiyokwenza kancono Uma sekuza ngasekufundisekeni ngokwezezimali nokulondoloza. Okwenze ukuthi Uma ngihlangana nabantu abadala abasebenzayo ngenze isiqiniseko ukuthi bayakuqondisisa okuthi imali yempesheni ilondwa kanjani

Omunye wozakwethu wangixhumanisa nabakwa RETIREMENT WELLNESS SA.
ekuxhumaneni okokuqala kwami nabo ngamangazwa  ukuba neqiniso nobuqotho endleni abasiza ngayo.
Ukuhlala emakhaya kusho ukusilela emumva  nokuntula  izinto eziningi.Ingakho ngashayela amahora ayi 6 ukuya emahhovisi abo, lokhu kwakuwukuqinisekisa ozakwethu ukuthi bathola usizo olusezingeni eliphezulu noluhlelekile.
Abakwa RETIREMENT WELLNESS SA,sebesize ozakwethi abambalwa kuleminyakana eyedlule, banezinhlelo zokulondoloza ezenzelwe ukubhekana nezidingo zomuntu ngamunye, futhi bahlala njalo benza izindlela zokonga kwintela nakuzo zindleko zokulondoloza

HR Manager – SAPS eManguzi

When my Dad retired, he was not advised on how to invest his money properly. This created a financial strain and resulted in him not living comfortably in his retirement.

I promised myself that I will make certain I go out of my way to help others make good decisions in their retirement.

I was referred to Retirement Wellness SA by a fellow colleague.

From my first telephone conversation with them, I was amazed by their sincerity and genuine interest to assist.

Living in a rural community means that we have to endure many limitations.

This is why I gladly make the 6 hour drive to their offices. It assures my colleagues of professional advice.

Retirement Wellness SA have helped a few of my colleagues over the years. Their plans are tailor-made to suit each member’s needs. They always look for ways to save on tax, fees and charges.